Algemene ledenvergadering sectie Duits 2021

De ALV oftewel Algemene Ledenvergadering van de sectie Duits wordt traditioneel gehouden op de ochtend van de ALV van de vereniging Levende Talen. Maar die laatste is vanwege corona al online gehouden op 27 maart jl. De ALV van de sectie Duits vindt online plaats op

 

maandag 19 april 2021 van 19:30 – 20:30 uur.

 

Deze jaarvergadering van de sectie Duits is huishoudelijk van aard. Op de agenda staan in elk geval de jaarverslagen van de secretaris en van de redacteur Duits van Levende Talen Magazine, en de financiële verantwoording van de penningmeester en de kascommissie. U wordt bijgepraat over de activiteiten van de sectie, en uiteraard zijn uw ideeën en suggesties van harte welkom.

U wordt verzocht zich uiterlijk vrijdag 9 april aan te melden voor de online vergadering bij de secretaris Carel van der Burg:

 

c.vanderburg@cps.nl