Author Archives: Erik Kwakernaak

Algemene ledenvergadering sectie Duits 2021

De ALV oftewel Algemene Ledenvergadering van de sectie Duits wordt traditioneel gehouden op de ochtend van de ALV van de vereniging Levende Talen. Maar die laatste is vanwege corona al online gehouden op 27 maart jl. De ALV van de sectie Duits vindt online plaats op   maandag 19 april 2021 van 19:30 – 20:30 uur.   Deze jaarvergadering van de sectie Duits is huishoudelijk van aard. Op de agenda staan in elk geval de jaarverslagen van de secretaris en

Brief Visiegroep Buurtalen over nieuwe leerweg vmbo

In 2024 moeten de gemengde en theoretische leerweg in het vmbo samengevoegd worden tot één nieuwe leerweg met een praktijkgericht programma. Op maart 2021 heeft de Visiegroep Buurtalen aan de minister van Onderwijs een brief gestuurd met een aantal ernstige bezwaren. De brief (per ongeluk gedateerd 20 maart 2020) kunt u hier downloaden: 20210320 Brief Visiegroep Buurtalen zorgen vmbo d.d. 20-3-2021

TheaterSpass

ARTED NET legt verbinding tussen theater en scholen door mvt-projecten aan te bieden. In deze coronatijden, nu toneelgroepen geen scholen kunnen bezoeken, zijn online activiteiten ontwikkeld. De Duitse partner TheaterSpass biedt het Online Theaterprojekt “Alles rund um Theater & Märchen” voor leerlingen vanaf A2. https://www.artednet.com/deutsch

Debattierwettbewerb

Ondanks de coronamaatregelen gaat de Debattierwettbewerb van het Goethe-Institut en de sectie Duits van Levende Talen door! Lees hoe dat dit jaar gaat op https://debattierwettbewerbdeutsch.nl/ Maar wees er wel snel bij. Aanmelding uiterlijk 4 december 2020.

Project Celan 2020

Paul Celan schreef in mei 1945 het gedicht Todesfuge over de verschrikkingen van de Holocaust. Samen met Bureau Ketel maakte Paul Sars, hoogleraar Duits aan de Radboud Universiteit, een 24 pagina’s tellend werkschrift met educatief materiaal bij het gedicht, bij historische aspecten van de Jodenvervolging en bij de actuele collectieve herdenkingscultuur, opdrachten en met extra informatie ondersteund door de website www.celan.nl 25.000 middelbarescholieren en hun leraren krijgen het ‘Werkschrift Todesfuge, een gedicht om niet te vergeten’ gratis aangeboden.  Op 11 december 2020

Prestatie-eis Duits en Frans centraal examen havo

Op verzoek van minister Slob heeft het CvTE onderzoek gedaan naar de prestatie-eis van de centrale examens Duits en Frans voor havo. Al heel lang behoorden de gemiddelde cijfers voor Duits en Frans tot de laagste van alle vakken. Ook de sectie Duits van Levende Talen heeft dit probleem al jaren geleden gesignaleerd. Hier vindt u het rapport van het CvTE aan de minister: 200205 Rapportage_prestatie-eis_Duits_en_Frans_HAVO Bij het rapport hoort een brief met een aanbeveling van het CvTE aan de

Brief Visiegroep Buurtalen aan Tweede Kamer

Curriculum.nu is in een nieuwe fase aangekomen. In oktober 2019 hebben de ontwikkelteams, dus ook dat voor Engels/mvt, hun adviezen uitgebracht. Nu is de Tweede Kamer aan zet. De Visiegroep Buurtalen, waar de sectie Duits van Levende Talen deel van uitmaakt, heeft op 11 januari 2020 een brief gestuurd aan de onderwijscommissie van de Tweede Kamer om nogmaals te wijzen op het belang van goed onderwijs in de buurtalen Duits en Frans.

Cito-kijkluistertoetsen vwo: nieuwe vraagvorm

De kijk- en luistertoetsen voor vwo van Cito hebben een nieuwe vraagvorm. Er wordt getoetst of leerlingen in staat zijn globaal te (kijken en) luisteren. De leerling krijgt tijdens het kijken en luisteren van een fragment van maximaal 8 minuten de vragen niet te zien. Leerlingen wordt aangeraden om tijdens het fragment aantekeningen te maken. Na het fragment volgt een lange antwoordpauze. Hierin krijgen leerlingen de tijd om de opgaven te lezen en meteen te beantwoorden. Via https://www.cito.nl/onderwijs/voortgezet-onderwijs/kijk-en-luistertoetsen/veelgesteldevragen/nieuwe-vraagvorm-vwo  kunt u voor Duits twee toetsvoorbeelden beluisteren en downloaden.

Onderzoek CvTE over CE havo Duits en Frans

Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) signaleert dat er bij de centrale examens Frans en Duits havo een te groot verschil is ontstaan tussen de vaardigheid van de leerlingen en de vaardigheid die nodig is voor het behalen van een voldoende bij die examens. Dit resulteert in een situatie waarbij er elk jaar een relatief grote groep leerlingen lage cijfers haalt. Voor de minister is dit reden om het CvTE te vragen om te komen tot een analyse over

Onderzoek naar cesuur ce Duits en Frans havo

Al jarenlang behoren de gemiddelde cijfers voor de centrale examens Duits en Frans havo tot de laagste van alle vakken. Meerdere malen heeft onder meer het sectiebestuur Duits hierover geklaagd bij het College voor Toetsen en Examens (CvTE), dat op zijn beurt enkele jaren geleden het probleem heeft aangekaart bij het ministerie van OCW, dat uiteindelijk over de examens gaat. Tot dusver tevergeefs. Maar na al die jaren lijkt er eindelijk schot in deze zaak te komen. In de jaarlijkse