Category Archives: Nieuws

Uitslag enquête normering ce Duits h/v

Het sectiebestuur Duits heeft van 15 juni tot 8 juli 2017 een digitale enquête gehouden onder h/v-docenten Duits over de zwaarte van de centrale examens havo en vwo ten opzichte van de andere vakken. Van de 284 respondenten vond een ruime meerderheid dat de beoordeling versoepeld moet worden en dat leesvaardigheid in het totale eindcijfer minder zwaar moet wegen dan de huidige 50%. Minder eenduidig zijn de antwoorden op de vraag welke vaardighe(i)d(en) dan aan het centraal examen toegevoegd moet(en)

Nascholing Recent verschenen werken

Van donderdagavond 15 maart tot zaterdagochtend 17 maart 2018 vindt de jaarlijkse nascholingsconferentie Recent verschenen werken plaats in Drachten. Drie boeken en een film worden besproken door dr Anne Bollmann, dr Peter Groenewold, dr Henk Harbers en dr Florian Lippert. Inschrijving voor 1 november 2017. Nadere informatie vindt u via deze link (klik zo nodig eerst op ‘Lees meer’): 170706 RECVWERK 2018

Buurtalenconferentie Maastricht

Een landelijke conferentie over buurtalen wordt door het Nuffic voorbereid voor woensdag 27 september in Het Gouvernement in Maastricht. ’s Ochtends wordt ingezoomd op wetenschappelijke en beleidsmatige kanten van het onderwerp, terwijl de workshops en presentaties ’s middags meer praktijkgericht zijn. De ochtend is vooral interessant voor bestuurders en overheden, de middag voor leerkrachten. Deelname is gratis. Leerkrachten kunnen via het lerarenregister deze dag als studiedag aanmelden. Voor meer info en aanmelding klik hier.

ALV 8 april 2017

In de Algemene Ledenvergadering van de sectie Duits passeerden de nodige huishoudelijke zaken de revue, zoals de jaarrekening over 2016. De kascommissie, bestaande uit Kees van Eunen en Kees Houtman, keurde die goed. De financiële positie van de sectie is solide. De jaarlijkse activiteiten van de sectie verliepen goed. De oorkonden voor excellente examenkandidaten waren een succes: het sectiebestuur verzond er niet minder dan 166 voor leerlingen met een 8,5 of hoger voor het ce Duits. In het schooljaar 2016-2017

Prijsuitreiking profielwerkstukkenwedstrijd 2016

Op donderdag 23 maart 2017 vond de uitreiking plaats van het beste profielwerkstuk Duits van 2016 in het historische Bushuis van de Universiteit van Amsterdam. De thema’s van de genomineerden waren gevarieerd: • ‘Een vergelijking tussen de Duitse en de Nederlandse economie’ (Waarom doet de Duitse economie het beter dan de Nederlandse economie?) • ‘Dein Herz kennt keine Mauern’ (Een vergelijkend onderzoek naar Oost- en Westduitse poëzie); • ‘Hoe kunnen we Duits populairder maken?’ • ‘Das Kind im Krieg’ (Hoe

Profielwerkstukkenwedstrijd 2017

Ook in 2017 organiseert het sectiebestuur Duits van Levende Talen in samenwerking met het Vaklokaal Duits weer de jaarlijkse profielwerkstukkenwedstrijd. Criteria voor de toekenning van de prijs zijn de gebruikelijke eisen: heldere vraagstelling, diepgang van de uitwerking, talige correctheid. Het profielwerkstuk Duits hoeft niet per se in het Duits te zijn geschreven, maar moet uiteraard wel een Duits thema betreffen. Bij een Nederlandstalig werkstuk is een Duitse samenvatting aanbevelenswaardig. De jury zal worden samengesteld op uitnodiging van het sectiebestuur. Coördinatie

Visiegroep Buurtalen

Het eindadvies van het Platform Ons Onderwijs2032 (commissie-Schnabel) heeft tot debat en verontrusting geleid. De schooltalen Frans en Duits slaan de handen ineen onder de naam Visiegroep Buurtalen. De Visiegroep bestaat uit een brede coalitie van leraren, lerarenopleiders en wetenschappers op het gebied van onze buurtalen Frans en Duits. De Visiegroep Buurtalen heeft op 8 februari 2017 een brief verzonden aan staatssecretaris Sander Dekker waarin ze zich presenteert, haar standpunten verduidelijkt en zich aanbiedt als gesprekspartner in het vernieuwingsproces van

Oproep externe helpers sectiebestuur

Het sectiebestuur Duits is op sterkte, maar kan nog steeds nieuwe leden gebruiken. U bent ook welkom als externe hulpkracht voor een of meer van de activiteiten van het sectiebestuur, zoals de Deutscholympiade, de examenbesprekingen of administratieve taken. Zou u bijvoorbeeld samen met het sectiebestuur een regionale examenbespreking op uw school willen organiseren? U kunt contact opnemen met de voorzitter Paul Stevelmans: p.stevelmans@home.nl