Category Archives: Nieuws

Oorkonden voor goede en uitmuntende examenkandidaten

Ook in dit schooljaar kunnen docenten voor hun eindexamenleerlingen een oorkonde aanvragen. Maatgevend is het afgeronde eindcijfer van het schoolexamen zoals dat op het diploma komt te staan. Net als vorig jaar zijn er twee categorieën:   Categorie goed (cijfer 8) en Categorie uitmuntend (cijfer 9 of hoger).   Anders dan in voorgaande jaren dienen docenten dit keer de naam en de geboortedatum van hun leerlingen zelf in te vullen op het certificaat. Uit privacyoverwegingen kunnen wij daar dit jaar

Algemene Ledenvergadering 25 juni 2020

De ALV oftewel Algemene Ledenvergadering, die op zaterdag 4 april zou plaatsvinden, moest vanwege de coronacrisis uitgesteld worden. Inmiddels is besloten dat de ALV van de vereniging na de zomer plaats zal vinden. De ALV van de sectie Duits vindt langs digitale weg (Microsoft Teams) plaats op   donderdag 25 juni 2020 van 19:30 – 20:30 uur.   Deze jaarvergadering van de sectie Duits is huishoudelijk van aard. Op de agenda staan in elk geval de jaarverslagen van de secretaris

Prestatie-eis Duits en Frans centraal examen havo

Op verzoek van minister Slob heeft het CvTE onderzoek gedaan naar de prestatie-eis van de centrale examens Duits en Frans voor havo. Al heel lang behoorden de gemiddelde cijfers voor Duits en Frans tot de laagste van alle vakken. Ook de sectie Duits van Levende Talen heeft dit probleem al jaren geleden gesignaleerd. Hier vindt u het rapport van het CvTE aan de minister: 200205 Rapportage_prestatie-eis_Duits_en_Frans_HAVO Bij het rapport hoort een brief met een aanbeveling van het CvTE aan de

Brief Visiegroep Buurtalen aan Tweede Kamer

Curriculum.nu is in een nieuwe fase aangekomen. In oktober 2019 hebben de ontwikkelteams, dus ook dat voor Engels/mvt, hun adviezen uitgebracht. Nu is de Tweede Kamer aan zet. De Visiegroep Buurtalen, waar de sectie Duits van Levende Talen deel van uitmaakt, heeft op 11 januari 2020 een brief gestuurd aan de onderwijscommissie van de Tweede Kamer om nogmaals te wijzen op het belang van goed onderwijs in de buurtalen Duits en Frans.

Cito-kijkluistertoetsen vwo: nieuwe vraagvorm

De kijk- en luistertoetsen voor vwo van Cito hebben een nieuwe vraagvorm. Er wordt getoetst of leerlingen in staat zijn globaal te (kijken en) luisteren. De leerling krijgt tijdens het kijken en luisteren van een fragment van maximaal 8 minuten de vragen niet te zien. Leerlingen wordt aangeraden om tijdens het fragment aantekeningen te maken. Na het fragment volgt een lange antwoordpauze. Hierin krijgen leerlingen de tijd om de opgaven te lezen en meteen te beantwoorden. Via https://www.cito.nl/onderwijs/voortgezet-onderwijs/kijk-en-luistertoetsen/veelgesteldevragen/nieuwe-vraagvorm-vwo  kunt u voor Duits twee toetsvoorbeelden beluisteren en downloaden.

Deutscholympiade 2019-2020

Dit najaar organiseert het sectiebestuur weer enkele voorronden van de Deutscholympiade. In plaats van vier vinden er dit jaar drie voorronden plaats: in Utrecht (15 november), Nijmegen (22 november) en Groningen (29 november). De nationale finale vindt in maart 2020 plaats in het Goethe-Institut te Amsterdam. Op de site van de Nederlandse Deutscholympiade kunt u alle informatie vinden omtrent deze leerlingenwedstrijd, zoals de voorwaarden voor deelname en hoe u uw leerlingen kunt aanmelden: http://www.deutscholympiade.nl/

Onderzoek CvTE over CE havo Duits en Frans

Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) signaleert dat er bij de centrale examens Frans en Duits havo een te groot verschil is ontstaan tussen de vaardigheid van de leerlingen en de vaardigheid die nodig is voor het behalen van een voldoende bij die examens. Dit resulteert in een situatie waarbij er elk jaar een relatief grote groep leerlingen lage cijfers haalt. Voor de minister is dit reden om het CvTE te vragen om te komen tot een analyse over

« Older Entries