Activiteiten van de sectie Duits

De sectie Duits van de Vereniging van Leraren in Levende Talen zet zich in voor de belangen en de kwaliteit van het vak Duits in alle takken van onderwijs in Nederlands.

De sectie Duits

  • is aanspreekpunt voor het Ministerie van O&W, College voor Toetsen en Examens (CvTE), Cito, SLO en andere landelijke instellingen en organisaties voor wat betreft het vak Duits;
  • onderhoudt betrekkingen met organisaties zoals Goethe-Institut Niederlande, Duitsland Instituut Amsterdam, EP-NUFFIC, LinQ, Stichting Nationaal Congres Duits, Vereniging van Germanisten aan Nederlandse Universiteiten (VGNU), Vereniging van Lerarenopleiders Duits (VLOD), de Actiegroep Duits (samenwerkingsverband van Goethe-Institut, Deutsche Botschaft, Niederl√§ndische-Deutsche Handelskammer, Duitsland Instituut Amsterdam);
  • organiseert jaarlijks verspreid in het land besprekingen van de open vragen in de centrale examens en legt de resultaten voor aan het CvTE;
  • organiseert jaarlijks de Nederlandse Deutscholympiade voor leerlingen op niveau B1 (vwo 3) en B2 (havo en vwo 4);
  • organiseert jaarlijks een profielwerkstukkenwedstrijd voor havo- en vwo-leerlingen;
  • stelt jaarlijks oorkonden ter beschikking voor excellente leerlingen die een hoog eindexamencijfer voor Duits halen.